Bảo vệ: H’ Tê Nia Knul
Bảo vệ: H’ Tê Nia Knul Ban Giám Hiệu Phó hiệu trưởng 0911319379 knultenia26@gmail.com Thông tin thêm của Hiệu trưởng (địa chỉ, công tác...)
Lê Thị Kim Hoa Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0984383252 hoahaihp2012@gmail.com
Mai Thị Liên Ban Giám Hiệu Phó hiệu trương 0975587527 saubo2010@gmail.com Thông tin thêm của Hiệu phó (địa chỉ, công tác...)